Suur kaminahi S6-LK

Hõbekivist laia uksega kaminahi